Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 kèm công văn giải trình

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4 năm 2023 tăng 24,03% so với cùng kỳ năm trước.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem bản báo cáo bên dưới: