Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý III năm 2023 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết báo cáo và công văn giải trình tại đây: