Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề nghị quý cổ đông xem tại đây:

BCTC Q3.22-đã ký

Giải trình Q3.22 đã ký