Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của Công ty chúng tôi.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại đây:Bao cao tai chinh quy 1.23