Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông “Báo cáo tài chính năm 2023” đã được kiểm toán kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 so với cùng kỳ năm trước.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại đây: