Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán kèm công văn giải trình

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 tăng 17,11% so với năm 2021.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại đây: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán