công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán kèm công văn giải trình

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 giảm 18,53% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 kèm công văn giải trình đề nghị Quý cổ đông xem tại đây:

bao_cao_tai_chinh_2021_cv_gt