Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2012

10.03.2013

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính năm 2012.

Quý vị xem chi tiết tại đây