Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020

12/08/2020 - 1:33

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020.

Quý vị xem chi tiết tại đây: baocaotaichinhbannien2020