Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2016

20.07.2016 – 03:55

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2016.

Quý vị xem chi tiết tại đây