Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên soát xét kèm công văn giải trình

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo tài chính bán niên soát xét kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: