công bố thông tin: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 998/DPTW3

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 998/DPTW3 ngày 21/07/2023. Báo cáo này được thay thế cho báo cáo số 970/DPTW3 ngày 17/07/2023.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: DP3 – BCKQ đợt phát hành số 998