Công bố thông tin: Báo cáo kết quả giao dịch của Bà Trần Thị Hà Thu – kế toán trưởng

  1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: TRẦN THỊ HÀ THU

– Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Kế toán trưởng

  1. Mã chứng khoán giao dịch: DP3
  2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.650 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 0.06% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.
  3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

– Loại giao dịch đăng ký: Bán

– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 10.000 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:

– Loại giao dịch đã thực hiện: Bán

– Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 10.000 cổ phiếu

6. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 100.000.000 đồng

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 2.650 cổ phiếu tương đương          với tỷ lệ 0,01 % số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.

  1. Phương thức thực hiện giao dịch: khớp lệnh trên sàn.
  2. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 21/03/2024 đến ngày 05/04/2024