Công bố thông tin: báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Khái

1.Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: Nguyễn Đình Khái

– Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

2.Mã chứng khoán giao dịch: DP3

3.Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.194.940 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 13,89% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.

4.Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

– Loại giao dịch đăng ký: Mua

– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 70.000 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:

– Loại giao dịch đã thực hiện: Mua

– Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 49.400 cổ phiếu

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 1.244.340 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 14,46% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.

7. Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn.

8.Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 05/09/2022.

9.Lý do không hoàn tất giao dịch: giá mua và khối lượng bán không đáp ứng mong muốn.