Công bố thông tin: Báo cáo giao dịch của ông Nguyễn Thanh Tuấn – TV HĐQT

  1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thanh Tuấn

– Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

  1. Mã chứng khoán giao dịch: DP3
  2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.080.827 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 9,68% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.
  3. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán:

– Loại giao dịch đăng ký: Bán

– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 800.000 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:

– Loại giao dịch đã thực hiện: Bán

– Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 800.000 cổ phiếu

6. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 8.000.000.000 đồng

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 1.280.827 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 5,96% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.

  1. Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn.
  2. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 23/01/2024 đến ngày 26/01/2024.