Công bố thông tin: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (Trưởng BKS) – Báo cáo đã bán 2500cp

10:07 – 11.12.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (Trưởng BKS) – Báo cáo đã bán 2500cp.

– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2500 CP
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2500 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 2500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
– Ngày bắt đầu giao dịch: 07/12/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 07/12/2018