Công bố thông tin: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Thành viên BKS đăng ký bán 2000cp

09:56 – 24.09.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Thành viên BKS đăng ký bán 2000cp.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Nguyệt Hoa
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4500 CP (tỷ lệ 0,0662%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000 CP

– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2500 CP (tỷ lệ 0,0368%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/09/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/10/2018.