Công bố thông tin: Bà Trần Thị Hà Thu (Kế toán trưởng) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu

  1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: Trần Thị Hà Thu

  1. Mã chứng khoán giao dịch: DP3
  2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.650 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 0.06% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.
  3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

– Loại giao dịch đăng ký: Bán

– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 10.000 cổ phiếu

5. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 100.000.000 đồng.

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.650 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 0.01% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.

  1. Mục đích thực hiện giao dịch: giảm sở hữu cổ phần tại Công ty
  2. Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn.
  3. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 08/03/2024 đến ngày 06/04/2024.