Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thùy Anh – Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát – Đăng ký mua 300 CP

13:46 – 27.03.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc Bà Nguyễn Thị Thùy Anh – Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hương Lan (thành viên Ban kiểm soát) đăng ký mua 300 CP:

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thùy Anh
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 525 CP (tỷ lệ 0,0077%)
– Tên của người có liên quan: Nguyễn Thị Hương Lan
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6595 CP (tỷ lệ 0,09%)
– Số lượng CP đăng ký mua: 300 CP
– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 825 CP (Tỷ lệ: 0,0121%)
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/04/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/04/2018.