Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thùy Anh – Báo cáo đã mua 300CP

14:21 – 19.04.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Thùy Anh – Là Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hương Lan báo cáo đã mua 300CP.

– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 19,25%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Hương Lan
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6595 CP (tỷ lệ 0,097%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 300 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 825 CP (tỷ lệ 0,012%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 01/04/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 18/04/2018.