Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Thành viên HĐQT đăng ký mua 32.000CP

09:00 – 14.02.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Thành viên HĐQT đăng ký mua 32.000CP.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Thu
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 216.000 CP (tỷ lệ 3,17%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 32.000 CP

– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 248.000CP (tỷ lệ 3,65%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
– Phương thức giao dịch: Đấu giá, Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/02/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/03/2019