Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Thành viên HĐQT báo cáo đã mua 14.600cp

08:40 – 18.03.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Thành viên HĐQT báo cáo đã mua 14.600cp.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Thu
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 216.000 CP (tỷ lệ 3,17%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 32.000 CP

– Số lượng đã giao dịch: 14.600 CP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 230.600 CP (tỷ lệ 3,39%)
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày thực hiện giao dịch từ ngày 20/02/2019 đến ngày 15/03/2019

* Lý do không thực hiện được hết số lượng cổ phiếu đăng ký bán: mức giá giao dịch không như kỳ vọng.