Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hương Lan (Thành viên BKS) – Đăng ký bán 6000cp

14:10 – 02.10.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Hương Lan (Thành viên BKS) – Đăng ký bán 6000cp.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương Lan
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6295 CP (tỷ lệ 0,09%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.000 CP

– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 295 CP (tỷ lệ 0,004%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/10/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/11/2018.