Công bố thông tin: bà Nguyễn Thị Hương Lan (Thành viên BKS) – đăng ký bán 300CP

14:09 – 11.04.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc bà Nguyễn Thị Hương Lan (Thành viên BKS) – đăng ký bán 300CP:

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương Lan
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6595 CP (tỷ lệ 0,09%)
– Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
– Số lượng CP đăng ký bán: 300 CP
– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6295 CP (Tỷ lệ: 0,09%)
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/04/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/05/2018.