Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hương Lan (Thành viên BKS) – Báo cáo đã bán 6.000 cp

14:05 – 02.11.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Hương Lan (Thành viên BKS) – Báo cáo đã bán 6.000 cp.

– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6295 CP (tỷ lệ 0,09%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 6000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 295 CP (tỷ lệ 0,004%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 05/10/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 30/10/2018.