Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Thành viên BKS Báo cáo bán 0cp

14:15 – 10.09.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Thành viên BKS Báo cáo bán 0cp.

– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2595 CP (tỷ lệ 0,03%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2595 CP (tỷ lệ 0,03%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 09/08/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 07/09/2018.