Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Báo cáo đã bán 300cp

14:14 – 19.04.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Hương Lan (Thành viên BKS) báo cáo đã bán 300cp:

– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6595 CP (tỷ lệ 0,097%)
– Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương Lan
– Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 300 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6295 CP (tỷ lệ 0,092%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 16/04/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 18/04/2018