Công bố thông tin: Bà Ngô Thị Hồng – Phó Tổng giám đốc thông báo bán 15.900cp

14:00 – 26.10.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Ngô Thị Hồng – Phó Tổng giám đốc thông báo bán 15.900cp:

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Hồng
– Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.900 CP (tỷ lệ 0,233%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.900 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 31/10/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 29/11/2017.