Công bố thông tin: Bà Ngô Thị Hồng – Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện giao dịch

16:20 – 30.11.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Ngô Thị Hồng – Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện giao dịch.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Hồng
– Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.900 CP (tỷ lệ 0,233%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 13.900 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2000 CP (tỷ lệ 0,03%)

– Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn
– Thời gian thực hiện giao dịch từ 31/10/2017 đến ngày 29/11/2017