Công bố thông tin: Bà Lê Thanh Thủy (người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Khái – TV HĐQT) đã mua 2.084.927 cổ phiếu

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: Lê Thanh Thủy

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng)

– Họ và tên người nội bộ: Nguyễn Đình Khái

– Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

– Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Vợ

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 3.150.850 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 14,66% số cổ phiếu lưu hành của DP3.

3. Mã chứng khoán giao dịch: DP3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.405 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 0,0065% số cổ phiếu lưu hành của DP3.

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:

– Loại giao dịch đăng ký: Mua

– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 2.085.000 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:

– Loại giao dịch đã thực hiện: Mua

– Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 2.084.927 cổ phiếu

6. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 20.849.270.000 đồng.

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 2.086.332 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 9,7% số cổ phiếu lưu hành của DP3.

8. Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn.

9. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 18/01/2024 đến ngày 05/02/2024.

10. Lý do không hoàn tất giao dịch: không mua thêm 73 cổ phiếu.