Công BỐ THÔNG TIN: BÀ LÊ THANH THỦY – NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN ĐÌNH KHÁI (TV HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐĂNG KÝ MUA 2.085.000 CP

  1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: Lê Thanh Thủy

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên người nội bộ: Nguyễn Đình Khái

– Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

– Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Vợ

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 3.150.850 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 14,66% số cổ phiếu lưu hành của DP3.

3. Mã chứng khoán giao dịch: DP3

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.405 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 0,0065% số cổ phiếu lưu hành của DP3

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

– Loại giao dịch đăng ký: Mua

– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 2.085.000 cổ phiếu

6. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 20.850.000.000 đồng.

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.086.405 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 9,7% số cổ phiếu lưu hành của DP3.

8. Mục đích thực hiện giao dịch: tăng sở hữu cổ phần tại Công ty

9. Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn.

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 18/01/2024 đến ngày 16/02/2024.