Công bố thông tin: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (Trưởng BKS) – Báo cáo đã bán 2000cp

08:55 – 23.10.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (Trưởng BKS) – Báo cáo đã bán 2000cp.

– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4500 CP (tỷ lệ 0,00661%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 2000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2500 CP (tỷ lệ 0,0367%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 16/10/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 22/10/2018.