Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 kèm công văn giải trình

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 31,33% so với cùng kỳ năm trước.

Quý cổ đông xem báo cáo tài chính quý 3/2021 và công văn giải trình ở bên dưới: