Thông tin mới

Ông Phạm Văn Vượng (NCLQ của CĐNB) - Đăng ký bán 695 cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Vượng 
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 695 CP 
- Tên của người có liên quan: Trương Thị Nguyệt Hoa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4500 CP  
- Số lượng CP đăng ký bán: 695 CP
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/10/2018 
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/11/2018.