Thông tin mới

Ông Phạm Văn Vượng (NCLQ của CĐNB) - Báo cáo đã bán 695cp

- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 695 CP  
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 695 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 695 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP 
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/10/2018 
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/10/2018.