Thông tin mới

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán 100.000cp

Quý vị xem chi tiết tại đây

Lưu ý: thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 01/09 - 29/09/2017