Thông tin mới

Ông Nguyễn Hải An - Người có liên quan tới thành viên HĐQT báo cáo đã mua 20.000CP

- Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hải An

- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Kim Thu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 230.600 CP (tỷ lệ 3,39%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP 
3- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP (tỷ lệ 0,29%) 

- Phương thức giao dịch: khớp lệnh, thỏa thuận
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/02/2019 
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/03/2019