Thông tin mới

Ông Nguyễn Đình Khái - Thành viên HĐQT đăng ký mua 340.000CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Khái
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 372.096 CP (tỷ lệ 5,472%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 340.000 CP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 712.096 CP (tỷ lệ 10,472%)
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/02/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/03/2019