Thông tin mới

Ông Nguyễn Đình Khái - Thành viên HĐQT báo cáo đã mua 339.130cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Khái
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 372.096cp (5,472%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 340.000 CP

- Số lượng đã giao dịch: 339.130 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 711.226cp (Tỷ lệ: 10,46%)
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày thực hiện giao dịch từ ngày 20/02/2019 đến ngày 19/03/2019