Thông tin mới

Ông Đinh Văn Cường - Thành viên HĐQT đăng ký bán 89.153cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 497.153 CP (tỷ lệ 7,31%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 89.153 CP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 408.000 CP (tỷ lệ 6%)
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/10/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/11/2018.