Thông tin mới

Ông Đinh Văn Cường - Thành viên HĐQT đăng ký bán 100.000cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 416.553 CP (tỷ lệ 6,125%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 316.553 CP (tỷ lệ 4,655%)
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/01/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/02/2019