Thông tin mới

Ông Đinh Văn Cường - Thành viên HĐQT Báo cáo kết quả giao dịch

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 416.553 CP (tỷ lệ 6,125%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP

- Số lượng đã giao dịch: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 416.553 CP (tỷ lệ 6,125%)
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày thực hiện giao dịch từ ngày 11/01/2019 đến ngày 10/02/2019

* Lý do không thực hiện được hết số lượng cổ phiếu đăng ký bán: do không bán được giá kỳ vọng.