Thông tin mới

Ông Đinh Văn Cường - Thành viên HĐQT báo cáo đã bán 78.400cp

- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 497.153 CP (tỷ lệ 7.31%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 89.153 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 78.400 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 418.753 CP (tỷ lệ 6.158%) 
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/10/2018 
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/11/2018.