Thông tin mới

Ông Đinh Văn Cường - Thành viên HĐQT báo cáo bán 2.200cp

- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 418.753 CP (tỷ lệ 6.158%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.200 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 416.553 CP (tỷ lệ 6.125%) 
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/12/2018 
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/01/2019

* Lý do không thực hiện được hết số lượng cổ phiếu đăng ký bán: còn 97.800cp chưa bán do không bán thỏa thuận và khớp lệnh được.