Thông tin mới

Ông Đinh Văn Cường - Thành viên HĐQT báo cáo bán 100.000cp

- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 597.153 CP (tỷ lệ 8,78%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 497.153 CP (tỷ lệ 7,31%) 
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/08/2018 
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/08/2018.