Thông tin mới

Công bố thông tin về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 của năm 2018

Quý vị xem chi tiết tại đây