Thông tin mới

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2019.

Quý vị xem chi tiết tại đây