Thông tin mới

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khái giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khái giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2018.

Quý vị xem chi tiết tại đây