Thông tin mới

Công bố thông tin ông Nguyễn Đình Khái - Tv Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 430.000cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Khái
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 768.737 CP (tỷ lệ 8,94%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 430.000 CP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.198.737 CP (tỷ lệ 13,94%)
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/09/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/10/2019