Thông tin mới

Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc tạm bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khái là thành viên HĐQT thay thế

Quý vị xem chi tiết tại đây